Υπηρεσίες για

Νομικά πρόσωπα

Ενάρξεις-μεταβολές-διακοπές-συστάσεις εταιρειών

Τήρηση βιβλίων (απλογραφικών & διπλογραφικών) & σύνταξη Ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων

Δηλώσεις εισοδήματος (έντυπο Ν-Ε3)

Δηλώσεις ΦΠΑ

Σύμβουλοι επιχειρήσεων & μηχανοργάνωση

Επίβλεψη λογιστηρίων & οικονομικές μελέτες

Αιτήσεις σε επιδοτούμενα και επιχορηγούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ

Εργατικά-Μισθοδοσίες

Δίκτυο συνεργατών (Νομικές συμβουλές, Τεχνικοί ασφαλείας, Μηχανογράφηση και service H/Y, Ταμειακές μηχανές και φορολογικοί μηχανισμοί)